fbpx

„Odklad splátok úveru“

(odklady splátok súvisiace s mimoriadnou situáciou kvôli COVID – 19)

Pred podaním žiadosti o odklad splátok Vášho úveru, si prosíme, pozorne prečítajte a zvážte tieto informácie:

Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa odkladá na neskôr.
Odkladá sa počet mesačných splátok úveru uvedených vo Vašej žiadosti o odklad splátok, a to odo dňa potvrdenia
odkladu splátok veriteľom vrátane splátky úveru, ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok (nie dlhšie ako na tri mesiace s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace).

Váš úver sa aj po dobu odkladu splátok ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa s Vami dohodneme, o čom
budete informovaní dodatočne.

Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splátok Vám rozvrhneme do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí
odkladu splátok, v čoho dôsledku sa Vám Vaše splátky po odklade splátok navýšia, ak sa nedohoneme inak. Máte
právo požadovať splácanie úveru rovnakou splátkou ako doposiaľ, v tomto prípade sa Vám však zvýši celkový počet
Vašich splátok.

O zvýšenej výške splátky Vášho úveru alebo o zvýšenom počte Vašich splátok úveru Vás budeme
informovať v lehote 60 dní odo dňa povolenia odkladu splátok.

Za tento odklad splátok od Vás nepožadujeme žiadne poplatky, náklady a odplaty.

Ak je povolený odklad splátok, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť z Vášho podnetu.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že Vašej žiadosti o odklad splátok nevyhovieme, ak:
ste v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiadate odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti
o odklad splátok,
ste boli k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom
úvere poskytnutom tým istým veriteľom,
ste boli ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania podľa osobitného predpisu,
žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená alebo
žiadosť o odklad splátok neobsahuje náležitosti podľa vzorového formulára dostupného na našej stránke,
ktorý zodpovedá zákonnému zneniu.

Ako veriteľ sme povinní do 30 dní odo dňa podania žiadosti o odklad splátok informovať klienta, ktorý podal
žiadosť o odklad splátok, o posúdení žiadosti o odklad splátok, najmä o tom, že:
odklad splátok povolil,
odklad splátok nepovolil,
žiadosť o odklad splátok neobsahuje požadované náležitosti a je potrebné ju doplniť o veriteľom oznámené
skutočnosti.

Ak veriteľ nepovolil odklad splátok, je povinný to v informácii o výsledku posúdenia žiadosti o odklad splátok riadne
odôvodnit.

Ak veritel neinformoval dlžníka, ktorý podal žiadost o odklad splátok o výsledku posúdenia žiadosti
o odklad splátok, považuje sa odklad splátok za povolený. Lehota 30 dní odo dňa podania žiadosti o odklad splátok
veriteľovi neplynie odo dňa doručenia informácie o neúplnosti žiadosti o odklad splátok dlžníkovi, ktorý podal žiadosť
o odklad splátok, do dňa doručenia doplnenej žiadosti o odklad splátok; v tejto informácii veriteľ informuje dlžníka,
ktorý podal žiadosť o odklad splátok, o tom, že predmetná lehota neplynie.

„Odklad splátok úveru“

(odklady splátok súvisiace s mimoriadnou situáciou kvôli COVID – 19)
Ďalšie informácie súvisiace s odkladom splátok:
Povolenie odkladu splátok sa považuje za zmenu Vašej zmluvy o spotrebiteľskom úvere, bez potreby uzatvoriť dodatok
k nej, v prípade, ak budete súhlasiť, aby sa Vaše splátky po povolení odkladu splátok rovnomerne zvýšili o sumu úrokov,
ktoré sa Vám nahromadili počas obdobia odkladu splátok v dôsledku toho, že sa Vám Váš úver naďalej úročil dohodnutou úrokovou sadzbou vo Vašej zmluve o spotrebiteľskom úvere.
V prípade, ak budete žiadať, aby Vám ostala zachovaná výška Vašej doterajšej splátky úveru, dôjde k navýšeniu celkového počtu pôvodne dohodnutých splátok Vášho úveru (predĺženiu doby splácania) a súčasne k takejto zmene budeme
potrebovať Váš výslovný súhlas, preto budete musieť uzatvoriť DODATOK k Vašej zmluve o spotrebiteľskom úvere o čom
Vás budeme ešte bližšie informovať.

Chceme Vás však týmto dôsledne upozorniť, že táto možnosť mať výhodu splácania Vášho spotrebiteľského úveru
splátkami v „nezvýšenej výške“ po období odkladu splácania je pre Vás ekonomicky menej výhodná, pretože v konečnom dôsledku preplatíte Váš spotrebiteľský úver viac ako pri prvej alternatíve „navýšenia pôvodných splátok“ Vášho
spotrebiteľského úveru o sumu úrokov, ktoré sa Vám nahromadili počas obdobia odkladu splátok. O výške úrokov
o ktoré sa navýši Váš dlh v súvislosti s povolením odkladu splátok Vás budeme informovať.

Ak sme Vám odklad splátok nastavili do 30.4.2021

 (vrátane), má špeciálne označenie, aby bolo možné odlíšiť, že ide
o odklad z dôvodu negatívnych dosahov pandémie. Takýto odklad nebude mať negatívny dosah na možnosť čerpať
nový úver po skončení odkladu splátok.

Z dôvodu ukončenia obdobia platnosti usmernenia Európskeho orgánu pre bankovníctvo, sa odklady splátok nastavené
od 1.5.2021 zasielajú do úverového registra s negatívnym príznakom v zmysle zákona č. 67/2020 Z. z., čo môže mať
v budúcnosti dopad na poskytnutie ďalších úverov.

Ak je dlžníkov z jednej zmluvy o spotrebitelskom úvere viac, povolíme odklad splátok, ak žiadost o odklad splátok podal
ktorýkolvek z nich.

Veriteľ nesmie žiadať zaplatenie celého úveru počas odkladu splátok; tým nie sú dotknuté ustanovenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktoré nesúvisia s odkladom splátok.

Požiadať o odklad splátok Vášho úveru môžete zaslaním vyplnenej žiadosti emailom
(ako sken) na

info@ahojsplatky.sk

alebo poštou na adresu:

Amico Finance a.s., Karpatská 15, 058 01 Poprad.

.

Pomoc?