OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA GDPR

Toto oznámenie o spracovaní osobných údajov vysvetľuje, ako spoločnosť e consulting sro zbiera, spracováva a zdieľa osobné údaje na našej webovej stránke www.smart-uver.sk v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR).

1. Identita a Kontaktné Údaje O Zodpovednej Osobe

Prevádzkovateľom osobných údajov je e consulting sro ] a kontaktným e-mailom [e-office@smart-uver.sk . Ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na uvedenej adrese.

2. Účely Spracovania Osobných Údajov

Vaše osobné údaje zbierame a spracovávame na účely:

  • Spracovania žiadostí o úvery a pôžičky
  • Poskytovania informácií a aktualizácií o našich produktoch a službách
  • Zlepšovania a prispôsobovania obsahu našej webovej stránky
  • Sledovania štatistiky používania a analýzy údajov pre marketingové účely

3. Právny Základ Spracovania Osobných Údajov

Právny základ spracovania vašich osobných údajov zahŕňa vykonávanie zmlúv, dodržiavanie právnych povinností a záujmov našej legitímnej prevádzky.

4. Zdieľanie Osobných Údajov S Tretími Stranami

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s dôveryhodnými tretími stranami, ktoré nám pomáhajú s poskytovaním našich produktov a služieb.

5. Uchovávanie Osobných Údajov

Osobné údaje budeme uchovávať iba po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov uvedených v tomto oznámení a v súlade so zákonnými ustanoveniami.

6. Práva Subjektu Údajov

Podľa GDPR máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania. Máte tiež právo vzniesť námietku voči spracovaniu vašich údajov a na prenosnosť údajov.

7. Zabezpečenie Osobných Údajov

Vaše osobné údaje chránime vhodnými technickými a organizačnými opatreniami s cieľom zabrániť neoprávnenému alebo nelegálnemu spracovaniu a náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu.

8. Kontaktný Bod Pre Ochranu Osobných Údajov

V prípade otázok alebo obáv týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov môžete kontaktovať našu osobu zodpovednú za ochranu údajov na [e-mailová adresa].

9. Aktualizácie Oznámenia O Spracovaní Osobných Údajov

Toto oznámenie o spracovaní osobných údajov môže byť aktualizované, a preto vás vyzývame, aby ste ho pravidelne prečítali našej webovej stránke.

Pomoc?